fbpx
rcrm-logo

Privacybeleid

Workforce Cloud Tech, Inc (Recruit CRM) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Dit privacybeleid ("beleid") is van toepassing op bezoekers van de websites die eigendom zijn van en worden beheerd door Recruit CRM en op gebruikers van onze service(s). We zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen en zullen deze behandelen in strikte overeenstemming met de General Data Protection Regulation ("GDPR") van de EU.

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Recruit CRM de door u verstrekte persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, deelt en beveiligt. Het beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot gebruik, toegang en correctie van uw persoonlijke gegevens. Het gebruik van informatie die via onze Service(s) wordt verzameld, is beperkt tot het doel van het verlenen van de dienst waarvoor de Klant Recruit CRM heeft ingeschakeld. De termen met een hoofdletter die in dit Beleid worden gebruikt maar hierin niet worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in onze Servicevoorwaarden op https://recruitcrm.io/legal/terms/ ("Voorwaarden"). Als u vragen of klachten hebt over ons privacybeleid of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via support@recruitcrm.io.

Hoe verzamelen, gebruiken en delen we uw persoonlijke en andere informatie?


Collectie

We kunnen de volgende persoonlijke gegevens van u verzamelen binnen de Websites:

 • Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, postadres of telefoonnummer.
 • Informatie over uw bedrijf, zoals bedrijfsnaam, bedrijfsgrootte, bedrijfstype

We kunnen de volgende persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u onze Service(s) gebruikt:

 • Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, postadres, IP-adres, geografische locatie of telefoonnummer;
 • Factureringsgegevens, zoals creditcardnummer en factureringsadres;
 • Unieke identificatiegegevens, zoals gebruikersnaam, accountnummer of wachtwoord;
 • Naam en e-mailadres wanneer u feedback geeft over de Service(s)
 • Wij verzamelen uw e-mailadres via de Website om u te verwijzen naar onze Dienst(en).
 • Om klantrelaties te beheren, kunnen onze klanten naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysiek adres, factureringsgegevens, aanduiding, bedrijfsnaam van uw contactpersonen verzamelen via de functie "Contactpersonen importeren" binnen de Service.

Gebruik

We kunnen de persoonlijke informatie die wordt verzameld op de Websites of wanneer u de Dienst(en) gebruikt, gebruiken om:

 • U de Dienst(en) leveren.
 • U communicatie van de Dienst(en) te sturen.
 • De behoeften van uw bedrijf beoordelen om geschikte producten te bepalen of voor te stellen
 • U gevraagde product- of service-informatie sturen
 • Beantwoorden van verzoeken om klantenservice
 • Uw account beheren
 • U promotie- en marketingberichten te sturen
 • Antwoord geven op je vragen en zorgen
 • Uw transacties met andere gebruikers te vergemakkelijken wanneer u onze Service(s) gebruikt.

Wanneer u ons persoonlijke informatie over uw contacten verstrekt, zullen wij deze informatie alleen gebruiken voor de specifieke reden waarvoor deze is verstrekt.

Deel

Behalve zoals uiteengezet in dit beleid, zal je informatie nooit worden verkocht aan of gedeeld met andere bedrijven of organisaties voor commerciële doeleinden of anderszins. We kunnen persoonlijke gegevens doorgeven aan onze Groepsmaatschappijen en onderaannemers die ons helpen onze Dienst(en) te leveren. Overdrachten aan derden vallen onder de serviceovereenkomsten met onze onderaannemers. Dergelijke onderaannemers kunnen onder meer betalingsverwerkers van derden zijn die uw creditcard- en andere betalingsgegevens voor Recruit CRM verwerken, maar die verder geen toestemming hebben om dergelijke gegevens op te slaan, te bewaren of te gebruiken.

Correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens

Als u denkt dat een van uw contactpersonen uw persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt en u wilt verzoeken deze uit onze database te verwijderen, neem dan contact met ons op via support@recruitcrm.io.

Recruit CRM erkent dat u het recht hebt op toegang tot uw persoonlijke gegevens. Recruit CRM verzamelt informatie namens onze klanten en heeft geen directe relatie met de personen met wie onze klanten kunnen communiceren via de Service(s). Als je een klant bent van een van onze klanten ("Eindklant") en niet langer door die klant wilt worden gecontacteerd, neem dan rechtstreeks contact op met de klant waarmee je contact hebt. Een persoon die toegang wil tot onjuiste gegevens of deze wil corrigeren, wijzigen of verwijderen, moet zich richten tot de klant van Recruit CRM (de verantwoordelijke voor de verwerking). Op verzoek om gegevens te verwijderen, hebben de gegevensbeheerders de mogelijkheid om de informatie van een bepaalde persoon te verwijderen. Recruit CRM verwijdert de gegevens en alle bijbehorende bestanden onmiddellijk.

Andere informatie

Andere informatie zoals apparaatmodellen van Eindklanten, IP-adressen en gebruikspatronen worden ook vastgelegd door de Dienst(en). Deze informatie wordt door Recruit CRM niet gebruikt, behalve om u in staat te stellen deze informatie te bekijken en te gebruiken voor gerichte toekomstige communicatie met de Eindklanten. Inhoud en berichten in spraak, tekst of ander formaat die door u of uw Eindklanten worden aangemaakt om te verzenden of te delen met andere gebruikers of Eindklanten, worden gehost op de servers van Recruit CRM.

Bewaren van persoonlijke gegevens

We bewaren Persoonsgegevens die we verwerken zo lang als een Account actief is of zo lang als nodig is om de Service(s) te leveren. Als u uw account wilt beëindigen of wilt dat wij uw gegevens niet langer gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via support@recruitcrm.io.

We bewaren Uw Gegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een nauwkeurige financiële en andere administratie bij te houden, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen. Wij verwijderen al Uw Gegevens na het verstrijken van 14 dagen na de beëindiging van uw Account, tenzij anders verboden door de toepasselijke wetgeving.

Verwerking van persoonlijke informatie

Wij zijn de gegevensverwerkers en niet de gegevensbeheerders van de informatie op ons platform in het kader van GDPR. Onze in de EER of Zwitserland gevestigde klanten, die hun klantgegevens beheren en voor verwerking naar Recruit CRM sturen, zijn de "verantwoordelijken" voor die gegevens en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de GDPR. In het bijzonder zijn de klanten van Recruit CRM verantwoordelijk voor de naleving van de verordening en de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming in de relevante EER-lidstaat voordat zij persoonlijke gegevens naar Recruit CRM sturen voor verwerking. We werken samen met onze klanten om hen te helpen hun klanten te informeren over het doel waarvoor persoonlijke gegevens worden verzameld. Recruit CRM heeft alle voorzieningen om de EU-burgers te helpen hun gegevens te beschermen en we spannen ons voortdurend in om onze klanten te helpen gegevens te beschermen door alle voorzieningen te treffen om in lijn te zijn met de GDPR.

We slaan gegevens op en verwerken deze, inclusief persoonlijke informatie, in de Verenigde Staten en de Europese Economische Ruimte ("EER") en mogelijk in andere landen via derden die we gebruiken om de Dienst(en) te beheren. Wanneer u toegang heeft tot of gebruik maakt van onze Websites of de Dienst(en), of anderszins informatie aan ons verstrekt, stemt u ermee in, namens uzelf en uw gevolmachtigde agenten of Eindklanten, (en verklaart u dat u bevoegd bent een dergelijke toestemming te verlenen) dat informatie wordt verwerkt en overgedragen in en naar de Verenigde Staten en andere landen die mogelijk andere privacywetten hebben dan het land waarin u of zij woonachtig zijn. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid worden behandeld. We kunnen overeenkomsten aangaan met onze klanten die zich in de EER bevinden om hen toegang te verlenen tot onze Dienst(en), waaronder de verwerking van informatie met betrekking tot de Eindklanten valt.

Wij bezitten, controleren of sturen het gebruik van de informatie die is opgeslagen of verwerkt op ons platform niet, en in feite zijn we ons grotendeels niet bewust van welke informatie wordt opgeslagen op ons platform en hebben we alleen toegang tot dergelijke informatie als dat redelijkerwijs nodig is om de Service(s) te leveren (inclusief het beantwoorden van ondersteuningsverzoeken), zoals anderszins geautoriseerd door onze klanten of zoals vereist door de wet.

Het is de verantwoordelijkheid van onze klanten om de Eindklanten te informeren over en de noodzakelijke toestemming te verkrijgen voor alle persoonlijke informatie die wordt verzameld door het gebruik van de Dienst(en) door onze klanten. Als verwerkers van persoonlijke informatie namens onze klanten volgen we hun instructies op met betrekking tot de informatie die zij beheren voor zover dit consistent is met de functionaliteit van onze Service(s). Hierbij implementeren we technische, fysieke en administratieve maatregelen tegen ongeautoriseerde verwerking van dergelijke informatie en tegen verlies, vernietiging of beschadiging van persoonlijke informatie, zoals meer volledig beschreven in het gedeelte "Bescherming van informatie" hieronder.

Mobiele toepassingen

Wanneer u onze Mobiele Applicaties downloadt, installeert en gebruikt, verzamelen wij automatisch informatie over het type apparaat dat u gebruikt, de versie van het besturingssysteem en de apparaat-id (of "UDID").

We sturen je van tijd tot tijd pushmeldingen om je op de hoogte te houden van evenementen of promoties die we mogelijk voeren. Als u dit soort berichten niet meer wilt ontvangen, kunt u ze op apparaatniveau uitschakelen. Om ervoor te zorgen dat je de juiste meldingen ontvangt, moeten we bepaalde informatie over je apparaat verzamelen, zoals informatie over het besturingssysteem en gebruikersidentificatie.

We verzamelen uw locatie-informatie om een plaats in uw omgeving te vinden waarnaar u op zoek bent. We delen deze informatie alleen met onze mappingprovider om u deze service te kunnen bieden.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor locatiegebaseerde services door de instelling op apparaatniveau te bewerken.

Wij gebruiken mobiele analysesoftware om de functionaliteit van onze Mobiele Applicatie op uw mobiele of handheld apparaat beter te begrijpen. Deze Mobiele Applicatie kan informatie registreren zoals hoe vaak u de Mobiele Applicatie gebruikt, de gebeurtenissen die plaatsvinden binnen de Mobiele Applicatie, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens en waar de Mobiele Applicatie vandaan werd gedownload. Wij koppelen de informatie die wij opslaan in de analysesoftware niet aan enige persoonlijk identificeerbare informatie die u indient binnen de Mobiele Applicatie.

Specifieke rechten voor inwoners van Californië

Als u in Californië woont, heeft u volgens de Californische wet specifieke rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder

 1. het recht om te vragen dat we bepaalde informatie over de verzameling en het gebruik ervan in de afgelopen 12 maanden aan u bekendmaken, en
 2. het recht om te vragen dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen.

In het kader van de Californische wet betekent persoonlijke informatie informatie die een consument identificeert, met hem in verband brengt, beschrijft, in verband kan worden gebracht of redelijkerwijs, direct of indirect, met hem in verband kan worden gebracht.


Voor zover u een 'consument' bent zoals gedefinieerd onder de California Consumer Privacy Act van 2018 ('CCPA') en Workforce Cloud Tech, Inc. een 'bedrijf' is zoals gedefinieerd onder CCPA, is het volgende op u van toepassing:

Je hebt de onderstaande rechten. Deze rechten zijn echter niet absoluut en in bepaalde gevallen kunnen we uw verzoek afwijzen zoals wettelijk is toegestaan.

a. Recht om informatie op te vragen over de:

U kunt de volgende informatie opvragen over hoe wij uw Persoonlijke Gegevens de afgelopen 12 maanden hebben verzameld en gebruikt:

 • Categorieën Persoonsgegevens die Workforce Cloud Tech over u heeft verzameld.
 • Specifieke persoonsgegevens die Workforce Cloud Tech over u heeft verzameld.
 • Categorieën van bronnen waarvan de Persoonsgegevens worden verzameld.
 • Zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen van Persoonsgegevens.
 • Categorieën van derden met wie het bedrijf Persoonsgegevens deelt.

b. Recht om te verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens die over u zijn verzameld door Workforce Cloud Tech.

Als u gebruik wilt maken van bovenstaande rechten op toegang tot of verwijdering van Persoonsgegevens die 'persoonlijke informatie' vormen zoals gedefinieerd in CCPA, neem dan contact met ons op via support@recruitcrm.io. We reageren binnen een redelijke termijn op alle verzoeken die we van u ontvangen om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Door ons aan te schrijven, gaat u ermee akkoord dat wij u om informatie vragen om te verifiëren of u de consument bent van wie wij de Persoonsgegevens hebben verzameld en andere informatie die redelijkerwijs nodig is om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Analytics

Recruit CRM gebruikt software van derden voor analyse. Alle metriekgegevens die door uw gebruik van de Dienst(en) worden verzameld, worden doorgegeven aan de analytics provider. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om te evalueren hoe gebruikers Recruit CRM gebruiken en om statistische rapporten over de activiteiten voor ons samen te stellen. Verder gebruiken we dezelfde statistische analysetool om uw persoonlijk identificeerbare informatie (PII) te volgen of te verzamelen. We zullen deze informatie gebruiken om de functionaliteit van de Service(s) te onderhouden, te verbeteren of uit te breiden en om de ervaring voor u te personaliseren. Geaggregeerde informatie en analyses kunnen openbaar worden gemaakt indien Recruit CRM dit wenst. Analysesoftware van derden deelt uw PII niet en koppelt uw PII niet aan andere gegevens waarover zij beschikken.

Gebruik van cookies

Wanneer u onze Websites of Dienst(en) gebruikt, kunnen we bepaalde informatie op uw computer opslaan. Deze informatie wordt verstrekt in de vorm van een "cookie" of een soortgelijk bestand of soortgelijke technologie. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw harde schijf worden opgeslagen, niet op de website van Recruit CRM. We gebruiken geen cookies om je te bespioneren of op een andere manier je privacy te schenden. Ze kunnen je harde schijf niet binnendringen en informatie stelen. We gebruiken cookies om u te helpen zo gemakkelijk mogelijk door de Websites en Dienst(en) te navigeren en om informatie over uw huidige sessie te onthouden. Dit zijn de Session Cookies en deze worden van uw systeem verwijderd wanneer u de webbrowser afsluit of de computer uitschakelt. U moet cookies inschakelen op uw webbrowser om de Dienst(en) te kunnen gebruiken.

Essentiële cookies: Deze cookies zijn essentieel voor de basisfuncties die door de Service(s) worden aangeboden. Deze cookies helpen om een gebruiker ingelogd te houden op de Service(s) en relevante informatie te onthouden wanneer ze terugkeren naar de Service(s). Deze cookies zijn essentieel voor de basisfuncties die door de Service(s) worden aangeboden. Deze cookies helpen om een gebruiker ingelogd te houden op de Service(s) en relevante informatie te onthouden wanneer ze terugkeren naar de Service(s).

Inzichtscookies: Deze worden gebruikt voor het bijhouden van de gebruikersactiviteiten binnen de Service(s), wat ons weer helpt bij het verbeteren van uw gebruikerservaring.

Marketingcookies: Deze worden gebruikt om u aangepaste en op interesses gebaseerde advertenties te bieden op basis van uw surfgedrag en andere soortgelijke activiteiten op onze Websites.

Verwijder gifs en logbestanden

Wij en onze externe reclamepartners gebruiken technologieën zoals webbakens voor het analyseren van trends, het beheren van de website, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de site en het verzamelen van demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven op individuele en geaggregeerde basis.

Zoals bij de meeste websites het geval is, verzamelen we bepaalde informatie automatisch en slaan we deze op in logbestanden. Deze informatie kan bestaan uit internetprotocoladressen (IP-adressen), browsertypes, internetserviceproviders (ISP's), verwijzings-/uitstappagina's, besturingssystemen, datum-/tijdstempels en/of clickstreamgegevens. We koppelen deze automatisch verzamelde gegevens aan andere informatie die we over u verzamelen.

Niet volgen. Do Not Track ("DNT") is een optionele browserinstelling waarmee u uw voorkeuren met betrekking tot tracking door adverteerders en andere derden kenbaar kunt maken. We gebruiken geen technologie die DNT-signalen van uw webbrowser herkent.

We werken samen met een derde partij om advertenties weer te geven op onze Websites of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partner kan technologieën zoals cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze Website en andere sites om u advertenties aan te bieden op basis van uw surfactiviteiten en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden, kunt u zich afmelden door hier te klikken (of als u zich in de Europese Unie bevindt, klik hier). Houd er rekening mee dat je je hiermee niet afmeldt voor advertenties. Je blijft algemene advertenties ontvangen.

Functies voor sociale media

Onze websites bevatten functies voor sociale media, zoals de "Vind ik leuk"-knop op Facebook, de "Deel dit"-knop of interactieve miniprogramma's. Waar we uw toestemming hebben, kunnen deze functies uw IP-adres verzamelen, welke pagina u bezoekt op onze Websites en een cookie instellen om de functie goed te laten functioneren. Sociale mediafuncties en widgets worden gehost door een derde partij of rechtstreeks op onze Websites gehost. Uw interacties met deze functies vallen onder het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

Koppelingen naar sites van derden

Onze Websites bevatten links naar andere websites die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door Recruit CRM. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere websites of derden. We raden u aan om op te letten wanneer u onze Websites verlaat en om het privacybeleid te lezen van elke website die persoonlijke informatie verzamelt.

Openbare forums

Onze websites bieden openbaar toegankelijke blogs of gemeenschapsforums. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u in deze gebieden verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Als u wilt dat uw persoonlijke gegevens van ons blog of communityforum worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen via support@recruitcrm.io.

In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens niet verwijderen. In dat geval laten we u weten dat we dat niet kunnen en waarom we dat niet kunnen.

Mededelingen van de websites

We kunnen uw e-mailadres gebruiken om onze nieuwsbrieven en/of marketingcommunicatie te versturen. Als u deze berichten niet langer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door de instructies te volgen in de e-mails die u ontvangt of door contact met ons op te nemen op support@recruitcrm.io.

In overeenstemming met het recht op bezwaar voor EU-burgers hebben we ook een functie op onze website waar de eindklant zich kan afmelden voor de mailinglijst.

We sturen u mededelingen over de Dienst(en) wanneer dat nodig is. Als onze Service(s) bijvoorbeeld tijdelijk wordt opgeschort voor onderhoud, kunnen we u een e-mail sturen. In het algemeen kunt u zich niet afmelden voor communicatie die niet promotioneel van aard is. Als u deze niet wilt ontvangen, kunt u uw account deactiveren.

Reclame

We werken samen met advertentienetwerken van derden om advertenties weer te geven op onze Websites of om onze advertenties op andere websites te beheren. Onze advertentienetwerkpartner kan cookies en webbakens gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op onze Website en andere websites om u gerichte reclame te bieden op basis van uw interesses (dit is alleen het geval als we op bepaalde locaties uw toestemming hebben).

Bescherming van informatie

De Websites en Dienst(en) hebben standaard beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder onze controle. Wanneer je ons gevoelige informatie verstrekt (zoals creditcardgegevens of inloggegevens), coderen we die informatie via Secure Socket Layer (SSL).

Hoewel er niet zoiets bestaat als "perfecte beveiliging" op het internet, nemen we alle redelijke stappen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze Websites of via de Service(s) worden verzonden niet garanderen en is elke verzending op eigen risico. Zodra we uw persoonlijke gegevens ontvangen, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om onbevoegde toegang te voorkomen.

Bovendien behoudt u alle eigendomsrechten op uw persoonlijke gegevens die we verzamelen. Behalve zoals uiteengezet in de paragrafen hierboven over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en hieronder over wettelijke openbaarmaking, zullen we uw persoonlijke gegevens niet verkopen of delen met derden of uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te concurreren. Uw privacy en de privacy van uw klanten zijn van het grootste belang voor ons. Als je vragen hebt over onze beveiliging kun je contact met ons opnemen via support@recruitcrm.io

Getuigenissen

We plaatsen getuigenissen/opmerkingen/recensies van klanten op onze websites die persoonlijke informatie kunnen bevatten. Voordat we de getuigenis publiceren, vragen we de klant om toestemming om zijn of haar naam samen met de getuigenis te publiceren. Als u uw getuigenis wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op via support@recruitcrm.io

Correcties en updates

Op verzoek zal Recruit CRM u informeren of wij persoonlijke gegevens van u hebben. Om deze informatie aan te vragen kunt u contact met ons opnemen via support@recruitcrm.io

Wij stellen gebruikers van de Dienst(en) of Website in staat om hun gegevens in te zien, bij te werken of te wijzigen door te klikken op de link Mijn account in het navigatiemenu van Recruit CRM of door contact met ons op te nemen via support@recruitcrm.io.

We proberen zo snel mogelijk en binnen een redelijk tijdsbestek te reageren op verzoeken om toegang of wijziging.

Persoonlijke gegevens van kinderen

Recruit CRM verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als je jonger bent dan 13 jaar, verstrek dan geen persoonlijke informatie via onze Websites of Service(s). We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden en dit beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie te verstrekken via onze Service(s) of Websites zonder hun toestemming. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar via onze Websites of Service(s) persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op en wij zullen proberen deze informatie te verwijderen en de account van het kind uit onze databases te verwijderen.

Wijzigingen

Wijzigingen aan dit beleid worden op deze URL gepubliceerd en zijn van kracht zodra ze zijn gepubliceerd. Indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen, stellen wij u hiervan op de hoogte via e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw account) of door middel van een kennisgeving op deze Website voordat de wijziging van kracht wordt. Op voorwaarde dat we je niet op de hoogte brengen als we het Beleid wijzigen om van tijd tot tijd toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen in de lijst met cookies aan te brengen om de lijst met cookies actueel en nauwkeurig te houden. U moet dit Beleid regelmatig bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn. Uw voortgezette gebruik van deze Websites of de Dienst(en) na de bekendmaking van een wijziging, aanpassing of wijziging van dit Beleid houdt in dat u de wijzigingen in dit Beleid aanvaardt. U kunt ervoor kiezen om het gebruik van de Websites of Service(s) te staken als u de voorwaarden van dit Beleid, of een gewijzigde versie van dit Beleid, niet accepteert.

Wettelijke openbaarmaking

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, in reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, met inbegrip van het voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving en wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces dat aan ons wordt betekend. Uw persoonlijke gegevens worden ook gedeeld tussen onze groepsmaatschappijen voor de activiteiten die zijn toegestaan onder dit beleid.

In het geval Recruit CRM een bedrijfsovergang doormaakt, zoals een fusie of overname door een ander bedrijf, of verkoop van alle of een deel van haar activa, zullen uw gebruikersaccount en persoonlijke gegevens waarschijnlijk tot de overgedragen activa behoren. U wordt via support@recruitcrm.io en via een opvallend bericht op onze Websites op de hoogte gesteld van een dergelijke verandering in eigendom of zeggenschap. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook met uw voorafgaande toestemming aan derden verstrekken.

Contact opnemen met Recruit CRM

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw omgang met Recruit CRM, kunt u contact met ons opnemen via support@recruitcrm.io.


Google API openbaarmaking

Recruit CRM houdt zich bij het gebruik van informatie die wordt ontvangen van Google API's aan het beleid voor gebruikersgegevens van Google API Services, inclusief de vereisten voor beperkt gebruik.

Cookie-informatie

Wanneer iemand www.recruitcrm.io bezoekt , verzamelen we standaard internetloggegevens en details over bezoekersgedragspatronen. We doen dit om dingen te weten te komen zoals het aantal bezoekers van de verschillende delen van de site. We verzamelen deze informatie op een manier die niemand persoonlijk identificeert.

De meeste webbrowsers staan enige controle toe over de meeste cookies via de browserinstellingen. Ga voor meer informatie over cookies, waaronder hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, naar www.allaboutcookies.org


Naam Beschrijving Duur
intercom-* Cookies ingesteld door intercom voor het chatsysteem voor realtime ondersteuning. Besloten door Intercom
_ga Google Analytics-cookie, gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 2 jaar
_gid Google Analytics Cookie, gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 24 uur

901 behavioral questions to secure the best and the brightest!

Land your dream hires today!
Subscribe now to get instant access.
Recruit CRM is committed to your privacy.We use the information you provide to only send curated content and information about the products.